• Stacks Image 82

    Link
Aż trudno sobie wyobrazić aby Bóg już dzisiaj tego nie wymagał.
Czy Bóg może przestać wymagać od swoich czcicieli czegoś co było nieodłączną częścią Jego wielbienia przez tak długi okres?
Jakbyś zareagował gdybyś się dowiedział, że dzisiaj Bóg nie wymaga już od swych sług przestrzegania np. sabatu?
Może stanowczo zaoponujesz
O nie! Bo nigdy nie złamałem tego przykazania.
Czy wiesz, że w podobny sposób zareagował jeden ze sług Bożych opisanych na kartach Biblii, kiedy Bóg przestał wymagać od niego czegoś co było przestrzegane przez wiele wieków?
Człowiekiem tym był Apostoł Piotr. Kiedy Stwórca chciał aby Dobra Nowina zaczęła docierać również do ludzi z narodów zwanych poganami przedstawił to w wizji, która zadziałała na Piotra nie mniej emocjonująco jak być może teraz na Ciebie wiadomość iż Dekalog wraz z sabatem już nie obowiązuje.
Łukasz tak opisał to co ujrzał Piotr

Dz 10:11 Widzi niebo otwarte i jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego ku ziemi.
(12) Były w nim wszelkie zwierzęta czworonożne, płazy naziemne i ptaki powietrzne.
(13)
Zabijaj, Piotrze, i jedz! - odezwał się do niego głos.

Jak zareagował Piotr?

(14) O nie, Panie! Bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego
O nie, Panie! Czy trudno się dziwić takiej postawie? chyba na jego miejscu, każdy postąpiłby tak samo
(15) I znowu, po raz drugi, głos rzekł do niego: "Przestań nazywać skalanym to, co Bóg oczyścił".
Z kontekstu wyraźnie wynika, że wizja ta miała na celu uzmysłowić Piotrowi iż odtąd Dobra Nowina będzie głoszona również poganom, a więc ludziom uważanych za nieczystych. No właśnie !!! nadszedł czas na wielką zmianę - ale zanim Piotr to zrozumiał potrzebował mocnych dowodów i argumentów. Nawet sam głos z nieba nie powstrzymał Piotra przed tak stanowczą reakcją.
Wkrótce potem Piotr widząc postawę Korneliusza pierwszego poganina nawróconego na chrześcijaństwo powiedział Żydom.

Dz 10:28 BT „Przemówił więc do nich: Wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego. Lecz Bóg mi pokazał, (to waśnie wspomniana wizja) że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego lub nieczystego.”
Dz 10:34,35 Wtedy Piotr otworzył usta i rzekł:
"Z całą pewnością dostrzegam, że Bóg nie jest stronniczy. "lecz w każdym narodzie godny jego upodobania jest człowiek, który się go boi i czyni to, co prawe."
  
Tak oto Piotr musiał dokonać ogromnej zmiany w sposobie pojmowania Bożego zamierzenia, choć nie od razu przyszło mu to łatwo. To co kiedyś było nie do pomyślenia teraz nabierało zupełnie innego wydźwięku.
Przykład ten pokazuje jak ciężko jest dokonać zmian w swoim sposobie wielbienia Boga. A przecież zmiany te wprowadził sam Bóg.
O ludziach żyjących w czasach apostołów Paweł powiedział:


Rz 10:2,3 "Zaświadczam im bowiem, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według dokładnego poznania;" bo nie znając prawości Bożej, lecz starając się ustanowić własną, nie podporządkowali się prawości Bożej.

Na pewno nikt z nas nie chciałby dziś należeć do ludzi znanych z gorliwego przestrzegania przepisów i praw, które nie mają już dzisiaj znaczenia bo przestały spełniać swe zadanie. No więc powróćmy do głównego tematu naszych rozważań.

Czy Bóg wymaga nadal przestrzegania DEKALOGU? Odpowiedź brzmi NIE !

Mam nadzieję, że przykład Piotra z Dziejów Apostolskich pozwoli Ci drogi czytelniku odrzucić emocje i spokojniej zapoznać się z dowodami przemawiającymi za tak odważnym stwierdzeniem.
Zanim to jednak zrozumiesz i przedstawię dowody Biblijne pozwolisz, że posłużę się przykładem z życia, który bardzo pasuje do tego tematu.
Tak jak Apostoł Piotr który najpierw otrzymał wizję aby mógł to sobie wszystko spokojnie poukładać a dopiero potem widział dowód.
oto przykład:

Żyjemy w kraju, który od 1989 roku dokonał olbrzymich przemian kiedy zakończył się 40 letni ustrój zwany KOMUNIZMEM. Od 1997 roku zaczęła bowiem obowiązywać każdego obywatela Konstytucja wydana przez ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Czy wolno dzisiaj kraść, zabijać czy gwałcić obywatelowi mieszkającemu w Polsce? Oczywiście że nie, gdyż prawo, które obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zakazuje tego typu postępowań i za przekroczenie ich zostaniemy osądzeni zgodnie z obowiązującym dzisiaj Polskim Prawem Karnym. Niemniej przez 40 lat do roku 1989 panował ustrój zwany Komunizmem, w którym obowiązywał ówczesny Kodeks Karny. Czy wolno było wówczas kraść, zabijać czy gwałcić? Oczywiście, że nie, gdyż tamto Prawo Karne również zakazywało tego typu wykroczeń.
Postawmy Pytanie
Czy dzisiaj człowiek dopuszczający się np. kradzieży może zostać skazany prawomocnym wyrokiem na podstawie Prawa Karnego z czasów komunizmu? Oczywiście, że nie gdyż prawo to przestało obowiązywać i powołanie się na niego nie miałoby dzisiaj znaczenia wiążącego, nawet jeśli jakaś część tego prawa do złudzenia przypomina współczesny paragraf.

Ten oto przykład pozwoli Ci drogi czytelniku pojąć dlaczego chrześcijanin nie może dzisiaj kraść, cudzołożyć, mordować itp. pomimo, że nie obowiązuje już Dekalog.
Przejdźmy do dowodów.
Zapytasz
a gdzie to jest napisane, że nie obowiązuje już Dziesięcioro Przykazań?
Kto mnie od nich uwolnił?
Apostoł Paweł pod natchnieniem napisał

Rz 7:6 BW lecz
teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, (Prawa) gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery.
Może zaoponujesz i powiesz
zaraz zaraz !!!! ale to nie Prawo Moralne (Dekalog) miał na myśli Paweł pisząc, że zostaliśmy od niego uwolnieni tylko Prawo Ceremonialne !!!
I rzeczywiście tak próbuje to wyjaśniać wiele osób ale czy jest to zgodne z kontekstem? Zobaczmy.

7 Cóż więc powiemy Że zakon (Prawo) to grzech? Przenigdy! Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon; wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon (Prawo) nie mówił: Nie pożądaj!

Która część Prawa o której Paweł mówił, że zostaliśmy od niego uwolnieni mówiło Nie pożądaj? To Między innymi Dziesiąte Przykazanie (sprawdź Wj 20:17)

Jakże to?  powiesz! Czy to znaczy, że mogę grzeszyć teraz bezkarnie bo nie obowiązuje mnie Dekalog?
Właśnie takie pytanie zadał również Apostoł Paweł
Rz 6:15 Bw Cóż tedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, (Prawem) lecz pod łaską? Przenigdy!”
Ciśnie ci się do głowy kolejne pytanie
Skoro nie obowiązuje mnie już Dekalog to o jakich przykazaniach jest mowa w księdze Objawienia? Ap 14:12 Bw "Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa."

No właśnie o jakich przykazaniach jest tu mowa? Jakim przykazaniom są objęci chrześcijanie? Zanim odpowiemy na to pytanie ustalmy najpierw
Kto otrzymał Dekalog i przepisy zwane Prawem Mojżeszowym.
Chyba zdecydowana większość ludzi bez namysłu przyzna To Adam z Ewą znali już Dekalog i przestrzegali między innymi siódmego dnia odpoczynku.
Ale czy Biblia rzeczywiście o tym mówi? Będąc szczery musisz przyznać, że próżno by szukać w Biblii potwierdzenia takich poglądów. Dlaczego Więc w Biblii nie ma tej jasnej informacji o przekazaniu Pierwszej parze ludzkiej Dekalogu?
Przecież jak wierzy sporo osób to najważniejsze Przykazania !
Pomyśl przez moment
Czy danie ich doskonałym ludziom jakimi niewątpliwie byli Adam z Ewą w takiej formie jakie znamy z księgi wyjścia 20 rozdziału miało by sens? Biblia nas informuje, że Kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę i zakończył dzieło stwórcze na ziemi przyznał.

Rdz 1:31 BT "A Bóg widział, że
wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty."
Koh 7:29 Bw (...)
Bóg stworzył człowieka prawym,(...)

Z powyższych wersetów wynika, że Adam był człowiekiem doskonałym i prawym już od momentu stworzenia, ponadto Bóg wszczepił pierwszej parze sumienie,
które jak czytamy w liście do Rzymian już samo w sobie stanowi Prawo.

Rz 2:14 BT Bo gdy
poganie, którzy Prawa nie mają, (a więc Prawa danego przez Boga) idąc za naturą, (sumieniem) czynią to, co Prawo nakazuje, (nie zabijają nie kradną nie wyrządzają krzywdy drugiemu, gdyż sumienie chociaż niedoskonałe również podpowiada, że to jest niegodziwe)
chociaż Prawa (zakonu) nie mają, sami dla siebie są Prawem.

Tak więc czy Adam z Ewą potrzebowali jeszcze Prawa spisanego, składające się z nakazów i zakazów? Skoro byli doskonali i obdarzeni doskonałym sumieniem? Warto też wspomnieć iż dopóki nie zjedli owocu z zakazanego drzewa nie znali zła.

Rdz 2:17 Bw
"ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść,
Skoro więc nie znali zła czy potrzebowali jasno sprecyzowanych nakazów i zakazów? Krótko mówiąc NIE Nie potrzebowali, dobitnie to ujął Apostoł Paweł
1 Tym 1:9 BW rozumiejąc, że Prawo (zakon) nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone,(...)

No właśnie jeśli nie dla sprawiedliwego, którym jak czytaliśmy był Adam z Ewą to dla kogo? odpowiedź znajdujemy w dalszych słowach
(...) ale dla postępujących bezprawnie (10) i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców, dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących z sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców, krzywoprzysięzców i [dla popełniających] cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką,

Z tych wersetów wynika, że Prawo (zakon) określające co wolno a co nie, zostało nadane niedoskonałym ludziom, których sumienie z biegiem czasu stawało się złym doradcą. A odziedziczona niedoskonałość coraz bardziej dawała się odczuć.
Jak to ujął prorok Jeremiasz
Jr 17:9 Bw „Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? Jak zauważyłeś Paweł napisał, że ludzie z narodów (poganie) nie mieli Prawa (zakonu) z tego wynika, że Prawo nie weszło w życie automatycznie z chwilą stworzenia człowieka. Nie zostali nim też automatycznie objęci ludzie po grzechu Adama i Ewy, bo jak pisze Paweł ludzi z Narodów Bóg nie będzie sądził na podstawie tego Prawa (zakonu). Gdyż jak wyjaśnił POGANIE (...) Prawa (zakonu) nie mają, Rz 2:14 BT Tak więc zachodzi pytanie !

Kto otrzymał Prawo składające się z nakazów i zakazów zwane DEKALOGIEM?

Niech i tym razem wypowie się Biblia.
Po raz pierwszy Dziesięć Przykazań wypowiedział anioł Boży na górze Synaj.
Kiedy w 1513 r. p.n.e. Naród Izraelski wyszedł z niewoli Egipskiej Bóg zawarł z nimi Przymierze Prawa. Prawo to miało formę kodeksu, zawierającego odpowiednio uporządkowane i pogrupowane przepisy.
Jasno określił to Łukasz w Dziejach Apostolskich

Dz 7:38 BT „On to (Mojżesz) społeczności na pustyni pośredniczył między aniołem, który mówił do niego na górze Synaj, a naszymi ojcami. On (Mojżesz) otrzymał słowa życia, ażeby wam je przekazać.”

Co przekazał Mojżesz Narodowi Izraelskiemu schodząc z góry Synaj?
Właśnie Prawo składające się z Dziesięciorga Przykazań ale też
z innych przepisów i wskazówek.

Ez 20:10-12 Bw I wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej, i powiodłem ich na pustynię. „I dałem im moje przykazania,(dekalog) i objawiłem im moje prawa, (pozostałe przepisy i postanowienia ) które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim, (12) nadałem im również moje sabaty, (sabaty również nadał dopiero narodowi Izraelskiemu) aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że Ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca.”

Wszystko to stanowiło całość i było nazwane Prawem Mojżeszowym (1Krl 2:3).
Tak Oto Biblia informuje nas, że w przekazaniu tego Prawa Pośredniczył Mojżesz
a nie Adam co wyjaśnia sprawę dlaczego nie znajdujemy wzmianki o Dekalogu
w księdze Rodzaju.
 Opisano tam tylko jedyny zakaz (1 przykazanie) o którym wspomniałem
- mianowicie zjedzenia owocu z drzewa poznania dobra i zła.
Stacks Image 3
Zanim  dał ten zakaz to najpierw "sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi (...) w środku ogrodu (...) drzewo poznania dobra i zła." Rdz 2:9 Bw

Zanim zakazał z niego jeść ono już było i Adam je niewątpliwie widział.
Dlatego złamanie tego przykazania było czymś realnym.
Zakazu tego nie wypowiedział Bóg przed pojawieniem się owego drzewa bo takie przykazanie nie miałoby sensu.
I podobnie jest z Dekalogiem - Nadanie go przed tym jak Adam z Ewą poznał zło mijałoby się z celem a i złamanie go byłoby trudne.
Bo na przykład jak Adam mógł złamać przykazanie „NIE CUDZOŁÓŻ”? :)
Tak oto Słowo Boże przedstawia w jasny i czytelny sposób, kto otrzymał PRAWO
Może szczerze przyznasz.
Skoro Izraelici byli związani tym Prawem a Bóg osobiście je wypisał na kamiennych tablicach to kto ośmieliłby się to Prawo rozwiązać (unieważnić)?
Odpowiedź jest oczywista, nikt nie ma prawa ich rozwiązywać !!!
Dlatego też Jezus Chrystus posłany przez Ojca przyznał.

Mt 5:17 Bw „Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon (Prawo) albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.”
kiedy umierał mógł przyznać między innymi:

J 19:30 Br (…) Wypełniło się!

Jezus będąc na ziemi nie złamał ani jednego przepisu Prawa Mojżeszowego ponieważ urodził się pod Prawem (zobacz Ga 4:4 BT)
Jezus tak wiernie go przestrzegał, że stanowczo powiedział Lk 16:17 Bw "Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu. (prawie)"
Tym samym odpierał zarzuty faryzeuszy, którzy próbowali mu przypisać jego łamanie.
J 5:18 Bw
"Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił równym Bogu."

Te absurdalne zarzuty miały tylko na celu złapać Jezusa na czymś co mogło posłużyć jako pretekst do zabicia Go. Jezus ani nie złamał sabatu ani nie czynił się równy Bogu.
(przeczytaj fil 2:6) Jezus przebywając na ziemi przestrzegał więc całego Prawa (zakonu) w skład którego wchodziło zarówno Dziesięcioro Przykazań jak i inne nakazy, które tworzyły to Prawo.
Dlatego kiedy Jezus powiedział, że przyszedł wypełnić Prawo (zakon) nie oddzielił Dziesięcioro Przykazań od reszty Praw.
Zwróć teraz baczną uwagę - kiedy Jezus powiedział, że przyszedł wypełnić Prawo to zaraz potem zaczął cytować niektóre jego fragmenty.

(21) Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, (...) (Wj 20:13 jest to 6 przykazanie ) (23) Jeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu (...) (Powt Pr. 16:16,17 nie wchodzi w skład 10 Przykazań) 27) Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył. (Wj 20:14 jest to 7 przykazanie) 31) Powiedziano też: Ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. (Powt. Pr 24:1; nie wchodzi w skład 10 Przykazań) 38) Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb.” (Wj 21:23-25; nie wchodzi w skład 10 Przykazań)

A zatem Jezus cytował zarówno z Dziewięciorga Przykazań, jak też z innej części Prawa Bożego
Nie robiąc między nimi różnicy. Czy mielibyśmy postępować inaczej? A Gdy zapytano Jezusa: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” Mt 22:36 Bw czy Jezus oddzielił Dziesięcioro Przykazań od reszty Prawa? Nie. Odpowiedział natomiast: (37) A Jezus powiedział: Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, całą duszą twoją i całym umysłem twoim. (38) Oto największy i pierwszy nakaz. (39) A drugi jest mu podobny: Będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego. (40) Na tych dwu nakazach spoczywa całe Prawo i Prorocy.
Jeżeli ktoś trzyma się kurczowo Dziesięciorga Przykazań twierdząc, że właśnie one obowiązują chrześcijan, a inne nie, to czy w gruncie rzeczy nie neguje wypowiedzi Jezusa
który nie zacytował Dekalogu ale przytoczył z księgi  Powt. Pr. 6:5 i Kapł. 19:18 o dwóch największych przykazaniach?
Tak więc z powyższych wersetów wynika, że Prawo Jakie Bóg Nadał na górze Synaj przekazane przez pośrednika Mojżesza zawierało nie tylko Dziesięć Przykazań. (zobacz Ez 20:10-12 Bw)
Podsumowując
Jak już to zostało jasno przedstawione w Biblii Dekalogu nie otrzymał Adam z Ewą
ani żaden naród oprócz Narodu Żydowskiego z którym to Bóg zawarł Przymierze Prawa. Podkreślił to dobitnie Psalmista

Ps 147:19 BT "Obwieścił swoje słowa Jakubowi, Izraelowi ustawy swe i wyroki." (20) Żadnemu narodowi tak nie uczynił: o swoich wyrokach ich nie pouczył. Alleluja.

Dlaczego więc Bóg dodał to Prawo?
Biblia wyjaśnia
Ga 3:19 BT „Na cóż więc Prawo? Zostało ono dodane ze względu na wykroczenia aż do przyjścia Potomka
Gal 3:24 BT "Tym sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą, /który miał prowadzić/ ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie."
Jak długo to Prawo miało obowiązywać? Czy już zawsze?
Rz 10:4 BT „A przecież kresem Prawa (zakonu) jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy.”
Ga 3:25 BT „
Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy (Prawu)
Kol 2:14 BT
„(Jezus) skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.” 
 
Tak oto z chwilą śmierci Jezusa Całe Prawo jakie Bóg nadał narodowi Izraelskiemu zostało w doskonały sposób wypełnione przez Syna Bożego. 
Ponieważ z chwilą przyjścia Mesjasza przyszła też wiara, a po Jego odejściu został posłany obiecany DUCH ŚWIĘTY nie potrzebny był już „wychowawca” (Prawo nakazów i zakazów)
jak też przepisy dotyczące ofiar ze zwierząt czy obchodzenie różnego rodzaju świąt. dlatego chrześcijanie nie są już poddani temu wychowawcy (Prawu)
Ga 5:18 Bw „A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. (Prawem )

Biorąc to wszystko pod uwagę nasuwają się tu pytania:
Czy to znaczy że chrześcijanie po śmierci Jezusa nie podlegają żadnemu Prawu (zakonowi)? Jeśli Jezus wypełnił Prawo Mojżeszowe to jakiemu prawu mają być poddani teraz Chrześcijanie ? Jasnej odpowiedzi udziela apostoł Paweł

Ga 6:2 Bw „Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.” Ga 6:2 BT „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe.”

Co to za Prawo Chrystusowe i co o nim mówi Biblia?
Jak już się dowiedzieliśmy kiedy Bóg dał Prawo na górze Synaj Narodowi Izraelskiemu zawarł wówczas z tym narodem Przymierze, którego pośrednikiem był Mojżesz
Dlatego choć było to Prawo Boże zostało nazwane Prawem Mojżeszowym
gdyż to Mojżesz pośredniczył w jego zawarciu.
Również Jezus pośredniczył w zawarciu Przymierza, które to Przymierze nazwano Nowym Lepszym Przymierzem,
Hbr 8:6 Bw „Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice.

Po co to Nowe Przymierze?
(7) Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie  szukanoby  miejsca na drugie. (8) Albowiem ganiąc ich, mówi: Oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. (9) Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej; ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto Ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan.

Jak już to rozważyliśmy wraz z Przymierzem Izrael otrzymał Prawo. Zostało Ono spisane w formie przykazań na dwóch kamiennych tablicach a także w postaci dodatkowych przepisów.
Czym miało się wyróżniać Nowe Przymierze?

(10) (...) Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.
Tak oto Prawo Chrystusowe zastąpiło Prawo Mojżeszowe a przykazania na tablicach ustąpiły miejsca prawu wypisanemu na sercu.
(13) Gdy mówi: Nowe, to uznał pierwsze za przedawnione; a to, co się przedawnia i starzeje, (14) bliskie jest zaniku.”

Tak oto pierwsze Prawo Mojżeszowe w skład którego wchodził Dekalog stało się przedawnione.
Prawo Chrystusowe stało się tym Nowym Prawem, które mieli wypełniać chrześcijanie.
Ga 6:2 BT (...) wypełniajcie prawo Chrystusowe.”
Ponieważ Oba Prawa pochodziły od Boga Przykazania o których wspomina Jan w 1Jn 5:3 czy w Ap. 14:12 wchodzą właśnie w skład Prawa Chrystusowego
A ono sięga dalej niż 10 spisanych nakazów i zakazów.

Dla chrześcijanina grzechem jest przecież nie czynienie dobra.
Jk 4:17 Bw „Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.”
   
Jakie Prawo mnie za to osądzi jako grzesznika?
Na pewno nie DEKALOG gdyż żadne z 10 przykazań o tym nie wspomina.

Albo czy jako chrześcijanin mogę się upijać?
Albo palić papierosy bądź narkotyki?
Albo znęcać się nad rodziną psychicznie bądź fizycznie?

Na żaden z wymienionych tu czynów nie znajdziemy przykazania w DEKALOGU.
A przecież każdy szczerze przyzna że jest to złamanie Prawa Bożego. No więc jeśli nie Prawa Mojżeszowego to jakiego?
Właśnie Prawa Chrystusowego, które między innymi brzmi

Mt 7:12 Bw "A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy."

Dlatego to serce wyszkolone na SŁOWIE BOŻYM i obiecany DUCH ŚWIĘTY posłany po odejściu Jezusa do nieba,  pobudza chrześcijanina do czynienia tego co jest słuszne.
Tak Oto prawdziwi chrześcijanie nie przestrzegają Dekalogu danego u góry Synaj Narodowi Izraelskiemu, a mimo to nie kradną nie cudzołożą nie kłamią nie przeklinają nie upijają się,
starają się wyświadczać dobro wszystkim.
By w miarę swych najlepszych możliwości
wypełniać Prawo Chrystusowe. Ga 6:2

Na samym początku tego opracowania posłużyłem się przykładem Piotra, który bardzo impulsywnie zareagował na głos z nieba aby dokonał zmiany w pewnych sprawach związanych ze służeniem Bogu. Nie inaczej było wśród chrześcijan w pierwszym wieku, kiedy to Prawo Mojżeszowe przestało obowiązywać na rzecz Prawa Chrystusowego.

Jakże ciężko było niektórym to zrozumieć i dokonać zmiany. Kiedy Apostoł Paweł pisał list do Galatów z ubolewaniem zwrócił uwagę na to jak niektórzy nie mogąc się pogodzić z tym faktem wracali do praktyk opisanych w Prawie Mojżeszowym.

Ga 4:9-10 Bw „teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, (mowa o Prawie Mojżeszowym - porównaj Rzym. 8:3 Heb. 7:18,19) którym ponownie, jak dawniej służyć chcecie? (10) Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata! (wszystko to było w Prawie Mojżeszowym.)
Zobaczmy - Nawróceni na chrześcijaństwo niektórzy żydzi zaczęli znowu przestrzegać Prawa,
które już nie miało znaczenia, jednym z nich było chociażby przestrzeganie dni (sabatów) Nie trudno się dziwić Pawłowi który tak to podsumował (11) Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami.” w Liście do Rzymian Paweł również udziela napomnień gdyż niektórzy chrześcijanie zaczęli na nowo przywiązywać wagę do obchodzenia i świętowania dnia (sabatu) (Z przykrością trzeba wspomnieć, że nie inaczej postępują dzisiaj, niektóre wyznania, chociaż czynią to z wielką gorliwością Rz 10:2,3)

Rz 14:5 Bw "Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu."

Gdyby wspomniany tu dzień - a jest nim niewątpliwie sabat, który był najważniejszym dniem świętowania dla Żyda, miał być nadal utrzymany to czy Paweł pozostawiłby tą kwestię sumieniu?

Czyż nie zganiłby tego który każdy dzień oceniał jednakowo nie widząc różnicy? 
On jednak jak czytamy dalej nie widział potrzeby przykładania większej wagi do dnia.
Warto tu na chwilę się zatrzymać przy tym wersecie. Niektóre wyznania świętujące siódmy dzień odpoczynku (sabat) próbują wyjaśnić ten werset w taki sposób, że w kontekście jest mowa o jedzeniu pokarmów.

Prawda, że Paweł wcześniej wspomina o zważaniu na słabych w wierze, którzy mogli się zgorszyć tym iż sumienie pozwalało niektórym jeść mięso nawet to które kiedyś było uważane za nieczyste
a które już jedzone z dziękczynieniem było czyste. Niemniej w Rzym 14:5,6 Paweł wspomina również o pewnym dniu, którego jedni chrześcijanie uważali nadal za święty a inni bracia już nie.

Paweł nie łączy tu tego dnia z jedzeniem.
Jeśli dokładnie przeanalizujemy to sprawozdanie to dojdziemy do wniosku że Paweł wspomniał o dwóch różnych rzeczach, które nastręczały jeszcze problemów z chwilą obowiązywania Prawa Chrystusowego.

1). Czy można jeść mięso, które w Prawie Mojżeszowym było zakazane?
2). Czy sabat dany Izraelowi po wyjściu z Egiptu przestał już na dobre obowiązywać?

Z tych wersetów widać wyraźnie jak ciężko było przyjąć i wprowadzić w życie to Nowe Przymierze.
Nie dziwi więc fakt iż może Ty drogi czytelniku bardzo emocjonująco podchodzisz do przedstawionych w tym opracowaniu dowodów przemawiających za tym iż Dekalog wraz z sabatem nie ma już dla chrześcijan znaczenia.
A śmiem twierdzić, że wywołuje ono w Tobie teraz bardzo duży ładunek emocjonalny.
Tak jak na Piotra nowe postanowienie Boże.
No więc czy biorąc pod uwagę to wszystko mądrze jest powoływać się na Dekalog ? Czy przytaczanie któregokolwiek z 10 przykazań i uczenie innych, że te przykazania nadal obowiązują nie oznaczało by w rzeczywistości, że nie pogodziłeś się z tym i nie przyjmujesz do wiadomości żadnej zmiany?

Pamiętaj drogi czytelniku o słowach Apostoła Pawła, który ostrzegał przed powoływaniem się na Prawo Mojżeszowe i osądzania nim innych za jego łamanie.

Kol 2:16-17 Bw „Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu.(17) Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus.”

O Tych co nadal Powoływali się na to Prawo Paweł napisał.
Ga 5:4 Bw „Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie (Prawie) szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski.”

Pamiętasz przykład podany na początku tego opracowania?
Gdzie posłużyłem się dwoma Kodeksami Karnymi z czasów komunizmu i obecnego? Powoływanie się dzisiaj i szukania np. usprawiedliwienia w Prawie z przeszłości znaczyłoby, że taka osoba nie uznała Nowego Przymierza i Prawa Chrystusowego.

Ga 5:18 Bw „A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. (Prawem)” (Mojżeszowym)
Stacks Image 15

Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon (Prawo) albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.” Mt 5:17 Bw „Gdy Jezus poczuł smak octu, powiedział: Wypełniło się! Potem skłonił głowę i skonał.” J 19:30 Br

„A przecież kresem Prawa (zakonu) jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy.”
Rz 10:4 BT

"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie;
taki bowiem jest zakon i prorocy."
Mt 7:12 Bw

„‚Masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem’. To jest
największe i pierwsze przykazanie. Drugie, podobne do tego, jest to: ‚Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie’. Na tych dwóch przykazaniach całe Prawo zawisło, a także Prorocy” Mat. 22:35-40 NW