• Stacks Image 82

    Link
Poniższe rozważanie jest moją odpowiedzią na list jaki otrzymałem od Justyny, która przysłała mi linka
do pewnego artykułu na temat braci Jezusa
http://www.katolikos.republika.pl/bracia%20i%20siostry.htm
Postawiono tam kilka zarzutów wobec Świadków Jehowy co do interpretacji Słowa Bożego pozwolę sobie je wymienić a poniżej pozwolisz przyjrzymy się im dokładniej gdyż na tej stronie niestety nie zamieszczono naszych wyjaśnień sugerując czytelnikowi że nie mamy co do powiedzenia. My jednak mamy i zachęcam abyś się temu przyjrzał.

Zarzuty:
1) "Nie wiadomo czemu ŚJ nie pozwalają na to, aby Jezus miał krewnych albo kuzynów."

2) "Św. Łukasz (2:41) mówi, że rodzice Jego co roku udawali się w daleką podróż do Jerozolimy,     ale nie wspomina tam o żadnej gromadce dzieci.

3) Słowa Chrystusa, wypowiedziane na krzyżu przed śmiercią są dowodem na to, że nie posiadał On rodzonych braci czy sióstr.

4) "Jakub należący do grona Apostołów (Ga 1:19) nazwany jest "bratem Pańskim", a przecież wśród Dwunastu Jezus nie miał rodzonych braci. Widać więc, że tenże Jakub pomimo, że jest nazwany "bratem", jest w istocie dalszym krewnym Chrystusa."


Pozwólmy więc samym Świadkom Jehowy zabrać głos w tych poważnych zarzutach.
Ale zanim do tego dojdzie najpierw kilka spraw do przemyślenia.
Autor tego artykułu celowo omija cytaty potwierdzające iż Jezus miał braci
a Maria miała czterech synów i co najmniej dwie córki. Na tej stronie czytamy takie oto stwierdzenie
cytuję
“Określenia te w języku greckim mają wielorakie znaczenie i oznaczają siostrę lub brata rodzonego, przyrodniego, kuzyna, krewnego, towarzysza wspólnoty, chrześcijanina. Te terminy w szerokim rozumieniu zawiera Pismo Św. i należy to rozróżnić, bo to stanowi klucz do rozwiązania tego problemu."

na końcu tego artykułu ze strony katolik czytamy tak:
"Jednakże wyciąganie tak błędnej interpretacji, w celu stworzenia specyficznej pożywki dla jakiejkolwiek grupy religijnej, to dla tychże wyznawców znaczy nic innego jak robienie im wody z mózgu."


Zobaczmy co sama Biblia ma w tej sprawie do powiedzenia i kto komu robi wodę z mózgu.
Wersety tutaj przytoczone zostały z Katolickiej Biblii Tysiąclecia.
Czy w Języku Greckim tak bogatym w słownictwo nie było rozróżnienia między
bratem cielesnym a kuzynem czy krewnym? jeśli tak - to zrobimy małą próbę. Użyty w Biblii wyraz BRAT odczytamy jak tego chce kościół czyli jako KUZYN
popatrzmy co nam wyjdzie.
Mt 4:21 BT "A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci,(adelfoi) Jakuba, syna Zebedeusza, i brata (adelfoi) jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał."

Pytanie!
Jeśli Jakub i Jan byli kuzynami to kim był dla nich Ojciec Zebedeusz? wujkiem czy dziadkiem? :) No bo zrozumiałym jest że Ojcem cielesnym w tym przypadku nie może być bo oni są kuzynami :) A Ty jak sądzisz drogi czytelniku, byli braćmi cielesnymi czy kuzynami?
Co Mówi Biblia?
Mk 10:35 BT "Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy."

Kto kogo tutaj wprowadza w błąd twierdząc że brat (adelfoi) oznacza kuzyna bądź krewnego?
Idźmy dalej Czy w Języku Greckim rzeczywiście jeden wyraz BRAT
(adelfoi) miał tyle znaczeń jak:

"brat" 'kuzyn" 'krewny"?

i czy prawdą jest jak uczy kościół że w języku Greckim nie ma osobnego wyrazu
tłumaczonego na "kuzyn czy krewny"? Co mówi Biblia?
Kol 4:10 BT "Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień, i Marek, kuzyn (aneyios) Barnaby,"

A jednak !!! w Biblii Katolickiej znalazł się jakiś werset, który oznacza kuzyna wbrew twierdzeniu.
No i teraz wytoczymy najcięższe działo przeciw takiej filozofii.
Łuk. 21,16 BT."A wydawać was będą nawet rodzice i bracia (adelphon), krewni (suggenon)
i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią"

A jednak język grecki rozróżnia brata od krewnego i kuzyna. A teraz zajmijmy się postawionym zarzutom

1) "Nie wiadomo czemu ŚJ nie pozwalają na to, aby Jezus miał krewnych albo kuzynów."

Nic bardziej mylnego pozwalamy bo Biblia mówi że Jan chrzciciel był właśnie krewnym Jezusa jak czytamy o tym w Biblii. Anioł tak oto przemówił do Marii

Łk 1:36 BT "A oto również krewna (suggenis) Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną."

Tak więc Jan chrzciciel jest krewnym (kuzynem) Jezusa. Ten fragment Biblii pomoże nam jednoznacznie określić kto kłamie na temat braci Jezusa.
Mateusz relacjonuje

Mt 13:54,55 BT Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: Skąd u Niego ta mądrość i cuda? "Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom (adelfoi) Jakub, Józef, Szymon i Juda?"

Kiedy Jezus przyszedł w rodzinne strony rozpoznali go ludzie że jest synem Marii i Józefa
i wymieniono 4 imiona braci
Jakub, Józef, Szymon i Juda. Jeśli użyty w tym miejscu wyraz bracia oznacza kuzynów czy krewnych a nie rodzonych braci to jest rzeczą zdumiewającą iż nie wymieniono tutaj imienia JAN (chrzciciel) który był jak czytaliśmy kuzynem czy krewnym Jezusa i to najbardziej znanym
(zobacz Mt 11:11 BT też Mk 1:4 )

Jak to wytłumaczyć logicznie? Tylko w jeden sposób - Mateusz mówi tu o braciach cielesnych a nie o krewnych czy kuzynach bo wymieniłby piąte imię - Jan
Jeśli ktoś zna inną logiczną odpowiedz to chętnie wysłucham.

A pragnę zaznaczyć iż w tym urywku występuje Grecki wyraz
adelfoi (brat) ten sam co w cytowanym powyżej Mt 4:21 który dotyczył rodzonych braci Jakuba i Jana synów Zebedeusza.
Dlaczego Mateusz nie użył tu greckiego słowa
aneyios (kuzyn) lub suggenon (krewny) wspominając o braciach?

Jeżeli dalej Twierdzisz iż Mateusz ma na myśli kuzynów Jezusa a nie braci to znowu zrobimy próbę, zamienimy słowo BRAT na KUZYN bo tak ponoć trzeba to rozumieć ten urywek słowa Bożego.

Mt 12:47 BT "Ktoś rzekł do Niego: Oto Twoja Matka i Twoi kuzyni stoją na dworze i chcą mówić z Tobą."
(48) Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: Któż jest moją matką i którzy są moimi
kuzynami? (49) I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi kuzyni. (50) Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest kuzynem, kuzynką i matką.

Co Ty powiesz na taką interpretację? Tak wszakże każe wierzyć kościół. Czy chodziło o to że więzy jakie łączą Jezusa z uczniami były takie silne jak kuzyna z kuzynem? Czyż rodzony brat nie jest bardziej bliski sercu niż kuzyn czy krewny? Rozważ to sam w swoim sercu.
Idźmy dalej kolejny zarzut.

2) "Św. Łukasz (2:41) mówi, że rodzice Jego co roku udawali się w daleką podróż do Jerozolimy, ale nie wspomina tam o żadnej gromadce dzieci.

Prawdą jest iż sprawozdanie ewangeliczne milczy w tej sprawie. Ale czy to musi być dowód iż nie było rodzeństwa? Jeśli uważnie przeczyta się to sprawozdanie to można wysnuć logiczny wniosek, który przemawia za tym iż było rodzeństwo. Jak czytamy Józef i Maria nie spostrzegli, że Jezusa nie było wśród nich, gdy wracali ze święta do swego domu. Jak donosi sprawozdanie z Ewangelii Łukasza 2:44, sądzili, że znajduje się w gronie podróżujących. Czy, gdyby mieli tylko jednego syna, jak głosi kościół, nie zwrócili, by na niego większej uwagi, jak na jedynaka, oczko w głowie? Niedopatrzenie Józefa i Marii można logicznie wytłumaczyć tym, że mieli grupkę dzieci, które absorbują czas i uwagę.

kolejny zarzut.
3) Słowa Chrystusa, wypowiedziane na krzyżu przed śmiercią są dowodem na to, że nie posiadał On rodzonych braci czy sióstr.

przytoczmy te słowa
J 19:26 BT Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. 27 Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie."

Czy to jest dowód na to iż Jezus nie miał braci i sióstr ? Przy Marii nie było też Józefa przybranego ojca Jezusa czyż to dowód iż nigdy nie istniał?
a może jest inne wyjaśnienie bardziej zgodne z Biblią?
Znowu porównajmy co w tej sprawie ma do powiedzenia Biblia. Jak już czytaliśmy Jezus szczególną więzią obdarzył swoich uczniów tak iż to o Nich powiedział, że są Jego duchowymi braćmi bo spełniają wole Ojca i wierzą w niego. Nie wyraził się tak ciepło o braciach cielesnych którzy przyszli z Marią podczas Jego nauczania i chcieli z nim rozmawiać
dlaczego?
Odpowiedź otrzymujemy w Biblii.
J 7:5 BT "Bo nawet Jego bracia(adelfoi) nie wierzyli w Niego."

Czego nowego dowiadujemy się o cielesnych braciach Jezusa? Nie wierzyli w Jezusa i delikatnie mówiąc drwili z niego jak czytamy wcześniej
J 7:3 Rzekli więc Jego bracia (adelfoi) do Niego: Wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie Twoi ujrzeli czyny, których dokonujesz. (4) Nikt bowiem nie dokonuje niczego w ukryciu, jeżeli chce się publicznie ujawnić. Skoro takich rzeczy dokonujesz, to okaż się światu!

Jak widzimy bracia Jezusa nie zaliczali się Jego uczniów. Nawet nie było ich przy swojej matce w tych ciężkich dla niej chwilach kiedy patrzyła na konającego Jezusa. Wstydzili się swego najstarszego brata Jezusa nawet do tego stopnia iż nie było ich przy nim gdy konał w męczarniach.
Jakże spełniło się proroctwo z Psalmu 69 odnoszącym się do Jezusa
Ps 69:22 BT "Dali mi jako pokarm truciznę, a gdy byłem spragniony, poili mnie octem."
Ps 69:9 BT "
Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki."

Jeśli dalej twierdzisz iż użyty tu wyraz
"moich braci" oznacza kuzynów no to dalszy zwrot nie pozostawia złudzeń "synów mej matki".
Tak oto możemy teraz logicznie wywnioskować dlaczegóż to Jezus nie przekazał Marii pod opiekę rodzeństwu a powierzył ją w opiekę umiłowanemu uczniowi Janowi który w przeciwieństwie do nich był przy Marii.
W takich szczególnych chwilach jak śmierć syna Maria niewątpliwie potrzebowała wsparcia duchowego. Czy mogli je zapewnić jej synowie którzy wówczas nie uznawali Jezusa i drwili z niego?
Pamiętajmy iż do 30 roku życia Jezus mieszkał z nimi u boku Józefa uczył się ciesielki.

Dopiero w 30 roku życia rozpoczął działalność nauczania i dokonywania cudów chociaż już jako 12 latek zaskakiwał uczonych w Piśmie swoja wiedzą z Pism. To wyjaśnia dlaczego bracia Jezusa nie bardzo chcieli uznać fakt iż nagle po tylu latach okazał się Mesjaszem.

Sam Jezus to przyznał
Mt 13:57 BT "I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich: Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony."

Kto lekceważył w swoim domu Jezusa? Bogobojna Maria którą Bóg wybrał na matkę ? Józef któremu we śnie anioł oznajmił iż wychowa Syna Bożego?
Bynajmniej
A więc kto? odpowiedź jest tylko jedna -rodzeństwo Jezusa które z nim się wychowało pod jednym dachem. O których Biblia mówi iż nie wierzyli w niego i drwili.
Proste jasne i co najważniejsze zgodne z Biblią i zdrowym rozsądkiem.

Kolejny zarzut.
4) "Jakub należący do grona Apostołów (Ga 1:19) nazwany jest "bratem Pańskim", a przecież wśród Dwunastu Jezus nie miał rodzonych braci. Widać więc, że tenże Jakub pomimo, że jest nazwany "bratem", jest w istocie dalszym krewnym Chrystusa."

zacytujmy ten werset
Ga 1:19 BT "Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata (adelfoi) Pańskiego."

Jak wyjaśnić tą z pozoru sprzeczność? Rzeczywiście wśród 12 apostołów Wybranych przez Jezusa nie było Jakuba syna Józefa i Mari gdyż jak czytaliśmy wówczas żaden z cielesnych braci Jezusa w niego nie wierzył. O jakim apostole mówi więc Paweł?
Wymienia go z imienia jest to Jakub i dodaje, że jest to brat (adelfoi) Pański (Jezusa).
Jak już wyjaśniliśmy grecki wyraz adelfoi zawsze był używany do określenia rodzonego lub duchowego brata, nigdy nie oznaczał kuzyna czy krewnego.
Musi to być więc cielesny brat Jezusa.
Pozostaje nam wyjaśnić dlaczego nazwano go tu Apostołem chociaż w chwili wyboru przez Jezusa składu apostołów nim nie był?
czy ten tytuł APOSTOŁ był zarezerwowany tylko dla 12 apostołów Jezusa?

zobaczmy
Dz 14:14 BT "Na wieść o tym apostołowie, Barnaba i Paweł, rozdarli szaty i rzucili się w tłum, krzycząc:"

Czy znajdziemy te imiona a więc Barnaba i Paweł w składzie apostolskim jakiego dokonał Jezus?
próżno by szukać. :)
Tak więc wspomniany w Galatach 1:19 apostoł Jakub to cielesny brat Jezusa a nie Syn Zebedeusza czy syn Alfeusza których osobiście wybrał Jezus sprawdź Mt 10:1,2 Ot i cała zagadka rozwikłana.

Pozostaje jeszcze wyjaśnić jak niewierzący brat Jezusa Jakub nagle występuje w roli apostoła?
Pamiętajmy iż od śmierci Jezusa do powstania listu do Galatów upłynęło około 20 lat A więc sporo czasu aby z niedowiarka stać się uczniem Jezusa. Sam Jezus po zmartwychwstaniu ukazał się swemu bratu Jakubowi co niewątpliwie przyczyniło się do jego nawrócenia.

1Kor 15:7 BT "Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom."

Paweł który po tym jak ukazał mu się Jezus w drodze do Damaszku również został chrześcijaninem, chociaż wcześniej nie wierzył w Jezusa (Dzieje Ap. rozdział 9)
W taki oto sposób uzyskaliśmy jasny i czytelny obraz rodziny Jezusa z Nazaretu.
Uwalniając się na chwilę od ludzkiej tradycji i filozofii przed którą tak dobitnie ostrzegał apostoł Paweł

Kol 2:8 “Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.”

Aby wykazać jak Tradycja wzięła górę nad Prawdą ze Słowa Bożego przytoczę wypowiedź z Katolickiej Encyklopedii w której również przyznano, że jeśli chodzi o greckie słowa adelfoi i adelfai, użyte w Mat. 13:55,56, to cytuję

„za czasów ewangelisty oznaczały one w greckojęzycznym świecie rodzonego brata i rodzoną siostrę i tak je rozumiał grecki czytelnik. Na fakt ten zwrócił uwagę pod koniec IV wieku (ok.380) w nieistniejącej już rozprawie Helwidiusz, żeby przez przypisanie Maryi innych dzieci oprócz Jezusa uczynić ją wzorem dla matek licznych rodzin. Św. Hieronim, kierując się tradycyjną wiarą Kościoła w nieustające dziewictwo Maryi, napisał przeciwko Helwidiuszowi traktat (383 po Chr.) zawierający wyjaśnienie, (...) które do tej pory cieszy się popularnością wśród uczonych katolickich”. The New Catholic Encyclopedia (1967, t.9, s. 337)

Drogi czytelniku nie musisz wierzyć temu co tu napisałem. Weź grecki przekład Nowego Testamentu najlepiej Katolicki i sprawdź czy to co pisze jest prawdą. Nie zostawiaj tego tym o których apostoł Paweł powiedział

1Tm 1:7 BT „Chcieli uchodzić za uczonych w Prawie nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą.”

Stacks Image 125
Stacks Image 121
Stacks Image 133

Ks. Remigiusz Popowski SDB (KUL) WIELKI SŁOWNIK GRECKO-POLSKI Nowego Testamentu
wyd. drugie, Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 1995

Jakie to ma znaczenie dla każdego kto pragnie zyskać uznanie w oczach Bożych i otrzymać nagrodę życia wiecznego?
Pamiętajmy iż sama gorliwość nie wystarczy, gdyż czczenie Boga według ludzkiej tradycji jest daremne.

Prz 14:12 BT "Jest droga, co komuś zdaje się słuszną, lecz w końcu prowadzi do zguby."

Zastanów się przez moment.
Ci którzy każą nam wierzyć, że opisane w biblii osoby nie są dziećmi Marii a co za tym idzie  braćmi Jezusa tylko kuzynami, sami nazywają Biblię Nowym Testamentem, Czy wyobrażasz sobie testament, którego można dowolnie rozumieć?
Czyż nie jest tak iż opisane w nim osoby i pokrewieństwa są jasno sprecyzowane gdzie nie pozostawia się miejsca na dowolne interpretowanie dla osiągnięcia własnych korzyści?   Kończąc to opracowanie nasuwa mi się werset z Biblii, który w tym przypadku pasuje jak żaden inny a dedykuję go tym którzy prowadzą serwis internetowy http://www.katolikos.republika.pl

Prz 14:6 NS "Szyderca usiłował znaleźć mądrość, lecz nigdzie jej nie ma; ale dla tego, kto posiada zrozumienie, wiedza jest rzeczą łatwą."

A Ciebie Drogi czytelniku zachęcam a zarazem ostrzegam

Prz 14:7,8 "Odejdź od oblicza męża głupiego, bo na pewno nie dostrzeżesz warg poznania.
Prz 13:16 "Każdy roztropny będzie działał z wiedzą, lecz głupiec będzie krzewił głupotę.

Dziękuję Piotr (były katolik)